dr hab. Janina Czapska, prof. UJ
Kierownik Katedry Socjologii Prawa UJ. W swych publikacjach i badaniach naukowych zajmuje się przede wszystkim problemami bezpieczeństwa lokalnego, społecznej odpowiedzialności policji oraz alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. Publikacje z ostatnich lat koncentrują się na zagadnieniach polityki kryminalnej, implementacji strategii community policing w różnych krajach europejskich oraz znaczeniem straży gminnych w kształtowaniu lokalnego bezpieczeństwa.


Dr Andrej Sotlar
Adiunkt nauk o bezpieczeństwie i Dziekan Wydziału Nauk o Sądownictwie Karnym i Bezpieczeństwie Uniwersytetu w Mariborze. Jego zainteresowania pedagogiczne i badawcze obejmują systemy bezpieczeństwa narodowego, ochrony prywatnej i prywatnej działalności detektywistycznej, międzynarodowych integracji systemów bezpieczeństwa. W ostatnim czasie brał udział w projektach badawczych dotyczących bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych; plural policing w Słowenii; międzynarodowego porównania bezpieczeństwa prywatnego. Kierował badaniami nad rozwojem prywatnej działalności detektywistycznej w Słowenii; w sprawie przekształceń służby strażników miejskich w Lublanie; oraz w sprawie mechanizmów odwoławczych od pracy prywatnych pracowników ochrony, strażników miejskich i prywatnych detektywów w Słowenii.


dr Arkadiusz Nyzio
Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktor naczelny czasopisma naukowego Poliarchia wydawanego przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Współpracownik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują współczesną historię polityczną regionu Europy Środkowo-Wschodniej, współczesną historię polityczną Polski i problematykę bezpieczeństwa wewnętrznego. Ostatnio opublikował monografię Rakowiecka w remoncie. Transformacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego polski w latach 1989–1993.mgr Łukasz Dziura
Doktorant w Katedrze Socjologii Prawa UJ. Obecnie zajmuje się problematyką nauki o policji, zwłaszcza w kontekście prawa obywateli do prywatności. Kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w pracy Policji”. Jego publikacje i badania naukowe skupiają się na problematyce bezzałogowych statków powietrznych, kamer nasobnych na mundurach policjantów, prawa do prywatności, polityki wertykalności, nowoczesnych technologii, smart city.


prof. Želimir Kešetović
Profesor zarządzania kryzysowego na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu w Belgradzie. Pracował jako analityk w serbskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Był członkiem think tanku na rzecz reformy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych po demokratycznych przemianach w Serbii. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma ministerstwa „Bezbednost” (Bezpieczeństwo). Uczestniczył w wielu konferencjach w Serbii i za granicą. Autor ponad 150 artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz siedmiu książek. Jego zainteresowania badawcze obejmują public relations w policji, modeli porównawczych szkolenia i edukacji policji, zarządzania kryzysowego i zapobiegania kryzysom, a także zwalczania aktów terroru na Bałkanach Zachodnich.


dr Miha Dvojmoč 
Adiunkt nauk o bezpieczeństwie na Wydziale Nauk o Sądownictwie Karnym i Bezpieczeństwie Uniwersytetu w Mariborze. Prezes Izby Detektywów Republiki Słowenii, prezes Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Prywatnego i Samorządu Obywatelskiego „Obrona” i współzałożyciel Instytutu Zachowań Organizacyjnych. Pełnił również funkcję starszego konsultanta w zakresie bezpieczeństwa prywatnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W obszarze jego zainteresowań znajduje się bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych. Śledzi również światowe trendy w dziedzinie bezpieczeństwa globalnego i narodowego, bezpieczeństwa prywatnego, pracy detektywistycznej, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa korporacyjnego, wywiadu i ochrony danych.dr hab. Roman Dorczak, prof.UJ
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu, profesor UJ w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Zakładu Rozwoju Społecznego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania i przywództwa edukacyjnego, kultury organizacyjnej instytucji edukacyjnych, współpracy organizacyjnej w sferze publicznej, rozwoju indywidualnego, organizacyjnego, społecznego i cywilizacyjnego. Dorobek naukowy obejmuje ponad 110 pozycji wśród których znajdują się monografie, redakcje monografii, rozdziały w monografiach, artykuły i publikacje pokonferencyjne. Brał udział w licznych projektach badawczych i rozwojowych finansowanych ze środków krajowych, unijnych i innych. Jest członkiem międzynarodowej sieci badań nad przywództwem i zarządzaniem w edukacji ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management).  Był stypendystą w Manchester-Harris College na Uniwersytecie w Oxfordzie, prowadził wykłady na Uniwersytecie w Murcii (Hiszpania) oraz Uniwersytecie w Jyvaskyla (Finlandia). W latach 1991-2006 i ponownie od 2020 pracował/ współpracował ze Strażą Miejską m. Krakowa współtworząc system rekrutacji, szkoleń i oceny pracowniczej.


dr Michalina Szafrańska
Adiunkt w Zakładzie Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych. Członek zespołu eksperckiego funkcjonującego na mocy Porozumienia w sprawie współpracy na rzecz bezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Kraków zawartego między Prezydentem Miasta Krakowa a Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo obywateli, lokalna prewencja kryminalna, crime mapping, strach przed przestępczością, populizm penalny, medialny obraz przestępczości oraz instytucji odpowiedzialnych za jej kontrolę, społeczne badania nad prawem, alternatywne metody rozwiązywania sporów, crowdsourcing w prawie. Autorka książek na temat populizmu penalnego oraz strachu przed przestępczością.


prof. László Christián
Prorektor Narodowego Uniwersytetu Administracji Publicznej w Budapeszcie. Pułkownik policji w stanie spoczynku. Założyciel Pracowni Badawczej Teorii Policji na Narodowej Szkole Służby Cywilnej. Brał czynny udział w tworzeniu i uruchamianiu Akademii Straży Obywatelskiej. Główne obszary jego działalności obejmują zagadnienia egzekwowania prawa, bezpieczeństwa prywatnego, bezpieczeństwa lokalnego i zapobiegania przestępczości cywilnej. Autor niemal 100 publikacji. Obecnie w swoich badaniach skupia się na roli ochrony prywatnej i policji miejskiej w XXI wieku.mgr Michał Chrzanowski
Absolwent specjalizacji badawczo-analitycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyrektor agencji badawczej INQUISIO.research. Badacz z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu i realizacji projektów marketingowych dla wiodących firm konsumenckich w Polsce. Specjalizuje się w zaawansowanej statystycznej analizie danych oraz w modelowaniu zachowań konsumenckich. Prowadzi również projekty z zakresu badań miejskich oraz ewaluacji. W ramach specjalizacji badawczo-analitycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi warsztaty badań marketingowych. Jest członkiem ESOMAR, Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, a także współpracownikiem w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.